Logo Borkowice Gmina

Rolnictwo

  • Rolnictwo

Gmina Borkowice to teren typowo rolniczy z mało wydajnym rolnictwem, co wynika przede wszystkim z liczby gospodarstw rolnych – 689 [GUS 2011].

Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej wynosi tu 43 % (3724 ha). Struktura użytkowania gruntów wskazuje na stosunkowo niewielki udział sadów 8 % (299 ha) oraz zdecydowaną przewagę gruntów ornych tj. 62% (2319 ha), wszystkich użytków rolnych stanowiących 43 % powierzchni całkowitej gminy. Pozostałe grunty to lasy i nieużytki.

Analiza klas bonitacyjnych gleb wskazuje, iż zdecydowanie dominują tu grunty słabe (V i VI klasa, 43,20% ogółu gruntów) i średnie (klasa IV, 45,51 % ogółu gruntów). Grunty klasy I i II stanowią zaledwie 0,88% wszystkich gruntów ornych.

Charakterystyka indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie gminy Borkowice według siedziby gospodarstwa

 

Grupy obszarowe

[ha]

Liczba gospodarstw

Ogółem

689

do 1 ha

148

1 - 5

438

1 - 10

526

1 - 15

537

5 - 10

88

5 - 15

99

10 -15

11

5 ha i więcej

103

10 ha i więcej

15

15 ha i więcej

4

 

 

 

Źródło: GUS [2011]

 

Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 3,50 ha przy średniej w powiecie przysuskim 5,07 ha i na Mazowszu 8,48 ha. Liczba ogólna gospodarstw wynosi -689 .

W strukturze agrarnej dominują gospodarstwa, których powierzchnia waha się od 1 ha do 15 ha.  Pod względem użytkowania gruntów użytki rolne zajmują:-756,42 ha.

Podstawowymi uprawami są zboża, których powierzchnia stanowi-578,45 ha i ziemniaki, których powierzchnia  stanowi-92,44 ha. [GUS 2011].

Pogłowie zwierząt (GUS 2011)

-bydło-476 szt.

-trzoda chlewna 119 szt.

-konie 107 szt.

-drób-9401 szt.

  • Leśnictwo

Lasy w gminie zajmują powierzchnię 3 285 ha, co stanowi 37,90 % powierzchni ogólnej, na lasy publiczne przypada około 48,85 % [GUS 2011]. Rozległe kompleksy leśne związane z Krainą Gór Świętokrzyskich występują w zachodniej i w południowo - wschodniej części gminy w sołectwach: Bryzgów, Rusinów, Kochanów, Rzuców, Wola Kuraszowa, Bolęcin, Borkowice. Lasy w tym rejonie pozostają w naturalnym zasięgu jodły, buka i jaworu.

Wiekowo przeważają tu drzewostany w przedziale 41 - 80 lat, znaczny jest również udział drzewostanów ponad 80 lat. Lasy prywatne spełniają głównie funkcje gospodarcze, w mniejszym stopniu ekologiczne, wpływając korzystnie na klimat lokalny, warunki glebowe, stosunki wodne i równowagę biologiczną w środowisku przyrodniczym.

Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej lasy gminy Borkowice są położone w VI Krainie Małopolska, II dzielnicy Łódzko - Opoczyńskiej, Mezoregionie B Piotrkowsko – Opoczyńskim. Lasy państwowe pozostające w mniejszości są podporządkowane Nadleśnictwu Przysucha a lasy prywatne Starostwu Powiatowemu w Przysusze.

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.