Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 1047

Dodatek osłonowy 2024

29.01.2024

Urząd Gminy w Borkowicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach informuje :

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30czerwca  2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać :   

-  w formie papierowej poprzez składanie wniosków  w siedzibie Urzędu Gminy w Borkowicach ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice (pokój nr. 17) oraz w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkowicach ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice w godz. 7.30-15.30  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej

- w formie elektronicznej   z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej (mObywatel – w momencie uruchomienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji) – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia   z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioski  składa się w terminie do 30 kwietnia 2024r.                                               

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po  tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek Osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie  do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek ma na celu  wsparcie osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego  dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł na osobę ( gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca),

– w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę ( gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024r.

  • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 343,20 zł  dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 486,20 zł  dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 657,80 złdla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,   wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o  której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021. Poz. 554, 1162 i 1243), świadczenie jest podwyższone i wysokość dodatku osłonowego wynosi :

  • 286,00 złdla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 429,00zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 607,75zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 822,25zł  dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych

 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej .

Odmowa  przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Borkowice

                                                                                                          Robert Fidos

Wniosek do pobrania 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.