Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 267

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r.

13.04.2018

Na podstawie Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ) oraz Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr XXX/175/2017 z dnia 25-10-2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Wójt Gminy Borkowice

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. przez organizacje

i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 1. Rodzaj zadania:

Zadanie 1

                  Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r.

                   Zadanie I -  22.000,00 zł

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 2. W otwartym  konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

( Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Dz. U.  z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm.)

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia

2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio  wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie  otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. Uruchomienie środków na realizację zadania  nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem,  którego oferta zostanie wybrana.

 1.  Termin realizacji  zadania

Zadanie I  - od 15.05.2018 r.  do 31.12.2018 r.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 04 maja

2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. Nr 12) Urzędu Gminy w Borkowicach lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Borkowicach, ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

- pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres

- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem konkursowym

1. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

2. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Bojanowicz- tel. 48 675 79 60 wew. 111.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 2. Otwarcie ofert konkursu nastąpi 07-05-2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Borkowicach, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 .
  1. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                          /Robert Fidos/ 

Formularz wniosku

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.