Logo Borkowice Gmina

News

News zdjęcie id 360

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 r.

19.02.2019

Na podstawie Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ) oraz Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr XLII/243/2018 z dnia 18-10-2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Wójt Gminy Borkowice

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 r. przez organizacjei podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania:    Zadanie 1

                  Organizacja treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy.

 Zadanie 2

                  Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r.

Zadanie I - 45 000,00 zł                               Zadanie II -  20.000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym  konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie

( Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Dz. U.  z 2018 r. poz. 450 z póź.zm.)

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  2. Na każde zadanie należy złożyć oddzielną ofertę.

  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

2. Kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

3. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio  wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie  otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. Uruchomienie środków na realizację zadania  nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem,  którego oferta zostanie wybrana.

 Termin realizacji  zadania:

Zadanie I  - od 15.03.2019 r.  do 31.12.2019 r.

Zadanie II – od 15.03.2019 r.  do 31.12.2019 r.

Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 12 marca 2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. Nr 12) Urzędu Gminy w Borkowicach lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Borkowicach, ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

- pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres

- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem konkursowym

2.Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.

3. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Bojanowicz- tel. 48 675 79 60 wew. 111.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Otwarcie ofert konkursu nastąpi 12-03-2019 r. o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Borkowicach, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42  pokój nr 17

Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

                                                                          Wójt Gminy

                                                                                 Robert Fidos

 

Formularz wniosku

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.